PROJEKETET

Historik om Helhedsplanen

Et historisk tilbageblik

Her kan du få et historisk overblik over Helhedsplanens udvikling og de drøftelser, der har været på Afdelingsmøder og forskellige informationsmøder.

Maj 2023

Ordinært afdelingsmøde, hvor der under Bestyrelsens beretning blev orienteret om status på byggesagen.

 

Der har været brugt mange kræfter på at gennemføre fokusgrupper med beboere, samt levere input til Høje-Taastrup Kommune omkring lokalplansforslaget.

 

Lokalplanen for Blåkildegård forventes at blive sendt i offentlig høring fra juni til august/september 2023, hvorefter der for alvor kan komme gang i den konkrete planlægning af renoveringen/nedbygningen/Helhedsplanen.

 

Der er i foråret udvalgt et rådgiverteam, der skal hjælpe med at udarbejde et byggeprogram, som afspejler de ønsker og forudsætninger som afdelingen har til de nye boliger.

 

Rådgiverne skal understøtte byggeudvalget, samt følge byggeriet gennem planlægnings- og udførelsesfasen.

Maj 2022

Der informeres på Afdelingsmødet om, at der fortsat arbejdes intenst med Helhedsplanen, samt at der vil blive informeret yderligere via nyhedsbreve om byggesagen.

Juni 2021

Der blev afholdt fire informationsmøder med en efterfølgende urafstemning i afdelingen, som var iværksat af Organisationsbestyrelsen i Boligselskabet AKB Taastrup.

 

I marts/april 2021 blev der omdelt en beboeravis, hvor projektet med nedbygning af boligerne i Blåkildegård var beskrevet. Her anbefalede Afdelingsbestyrelsen at beboerne skulle tage stilling til om de kunne tilslutte sig en løsning 2 med nedbygning af boligerne, eller om løsning 1, der var en traditionel renovering, skulle gennemføres som besluttet og godkendt af afdelingsmødet den 26. oktober 2010. 

 

 

Afdelingsbestyrelsen anbefalede at der blev stemt JA til løsning 2.

 

Der blev afgivet 700 stemmer, svarende til en stemmeprocent på 88%.

  • 596 stemte JA, svarende til 85%.
  • 103 stemte NEJ, svarende til 15%
  • 1 var blank eller ugyldig, svarende til 0%

Maj 2018

På afdelingsmødet blev der under Afdelingsbestyrelsens beretning, på foranledning af spørgsmål fra salen, givet en orientering fra Kundechefen, der oplyste om hele forløbet siden den 8. maj 2017, hvor det på afdelingsmødet blev besluttet at forkaste Helhedsplanen, og i stedet vælge nedbygningen af Blåkildegård til sokkel, samt at nedrive 100 boliger. Efter dette afdelingsmøde blev ansøgningen om nedbygningen vedtaget i Organisationsbestyrelsen i juni måned, hvorefter ansøgningen blev videresendt til Høje-Taastrup Kommune. Godkendelsen herfra blev givet i august 2017, og der blev taget kontakt til Kreditforeningen for en vurdering og en låneansøgning. På daværende tidspunkt, var der endnu ikke taget stilling til, hvilken ¼ del af Blåkildegård, der skulle rives ned.

 

Den afsluttende fase er nu, at vi afventer, at der bliver givet en støtteramme fra Landsbyggefonden, for at afdelingen kan nedbygges.

 

Kundechefen meddelte ligeledes, at det er meget beklageligt, at det har taget så lang tid at få tilladelsen til nedbygningen, og at vi stadig afventer den sidste afgørelse fra Landsbyggefonden, før vi kan gå videre i processen. Der er en stor sandsynlighed for, at vi får et endeligt svar inden udgangen af 2018 på, om vi kan få tilladelse til at nedbygge Blåkildegård eller om vi skal renovere afdelingen.

Maj 2017

Der blev på et ekstraordinært afdelingsmøde fremlagt beslutningsforslag om en revideret Helhedsplan for Blåkildegård, som efter uddybning og debat blev sat til afstemning med følgende 3 afstemningstemaer:

 

Afstemningstema 1

Afdelingsbestyrelsen indstiller til afdelingsmødets godkendelse, at den hidtidige Helhedsplan, som er vedtaget i 2010, og blandt andet har ført til gennemførelsen af en prøveblok, forkastes, og at Afdelingsbestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med en revideret Helhedsplan for Det nye Blåkildegård, der indbefatter, at boliger nedbygges og erstattes af helt nye boliger på samme sokkel.

 

Afstemningstema 2

Afdelingsbestyrelsen indstiller til afdelingsmødets godkendelse, at der, for at realisere et nyt Blåkildegård med nye bygninger og boliger, kan nedrives og frasælges ca. 100 boliger af de nuværende 405 boliger, og at disse 100 nedrevne og frasolgte boliger bygges som nybyggeri i Blåkildegårds nærhed, så antallet af boliger i området - som minimum, er det samme antal som i dag. Beboerne i Blåkildegård vil have fortrinsret til disse boliger.

 

Afstemningstema 3

Afdelingsbestyrelsen indstiller til afdelingsmødets godkendelse, at den fremtidige gennemsnitlige husleje eks. forbrug i de i Blåkildegård nedbyggede boliger ikke overstiger ca. 1.050 kr. (2017-priser) plus forbrug.

Når den endelige husleje kendes, skal den godkendes af afdelingsmødet.

 

Resultatet af afstemningen var et overvældende flertal for bestyrelsens forslag, dvs. JA. Der var 119 stemmeberettigede husstande. Der var 10 stemmer imod og 2 stemmer, hverken for eller imod.

September 2016

På det ordinære Afdelingsmødet blev der under punktet eventuelt spurgt ind til en afslutning af prøveblokken, samt forventningerne til det videre forløb.

 

Afdelingsbestyrelsen oplyste, at der fortsat var en dialog med KAB vedrørende en afslutning, samt evaluering af prøveblokken.

September 2015

Der blev orienteret om prøveblokken under eventuelt på det ordinære afdelingsmøde.

Det fremgår af referatet, at der ikke var tilfredshed med forløbet omkring prøveblokken, samt at det videre forløb skulle drøftes med KAB, Kundechef, byggesagsleder m.fl.

Der blev tillige orienteret om projektet med de nye havehegn, som heller ikke var blevet udført tilfredsstillende.

Marts 2015

Orienteringsmøde om forventningerne til Helhedsplanen, hvor pilotprojektet forventedes at være afleveret i juni 2015, hovedprojektet i marts-april 2016, med efterfølgende licitation i august 2016, godkendelse af skema B i september 2016, samt opstart af Helhedsplanen i 2017.

September 2013

Der blev stillet forslag til genbehandling af afdelingsmødebeslutning fra den 29. april 2013, hvor det blev godkendt, at der skulle opføres nye hegn med en anlægsudgift på 8.975.296 kr., og at det finansieres via et 30 årigt realkreditlån.

 

Afdelingsmødet besluttede, at hegnet skulle finansieres via et 20 årigt lån, og det blev samtidig besluttet, at arbejdet skulle igangsættes efter vinteren 2013/2014.

Juni 2013

Der blev på et ekstraordinært afdelingsmøde orienteret om detaljerne i Helhedsplanen, samt stemt om hvilken type mursten, der skal benyttes på gavlene.

April 2013

Det blev godkendt hvilken type hegn, der skulle opsættes, samt at der i forbindelse med helhedsplanen skulle benyttes mursten på gavlene. Der skal senere tages stilling til, hvilken af de fire typer mursten, der skal benyttes på gavlene.

Maj 2012

På Afdelingsmødet blev der orienteret om det fortsatte arbejde med Helhedsplanen, samt vedtaget at de resterende 152 badeværelser skulle udskiftes for ca. 20,2 millioner kroner.

Det blev vedtaget, at der skulle etableres et nyt mandskabsrum.

Maj 2010

Forslag til Helhedsplan inkl. tilvalgsmuligheder blev fremlagt og drøftet på mødet, hvorefter det blev vedtaget med et stort flertal af de fremmødte, at der skulle igangsættes en Helhedsplan, med en forventet anlægsramme på ca. 203 millioner kroner.

September 2009

Der blev på afdelingsmødet givet en orientering om Helhedsplanen, og det blev oplyst, at der netop var fremsendt en revideret helhedsplan til LBF, indeholdende de seneste nye undersøgelser.

 

Det fremgår også, at det på mødet blev oplyst, at LBF havde givet tilsagn om, at afdelingen godt måtte påbegynde de ustøttede arbejdere.

 

På mødet blev det godkendt at udskifte gruppetavlerne i boligerne.

 

På mødet blev der orienteret om igangsættelse af etablering af multibane og legepladser.

Juni 2008

Der afholdes Beboerinformationsmøde med punktet ”Information om helhedsplan”.

 

Det fremgår af referatet, at LBF ikke har godkendt det første forslag til Helhedsplan fra 2003, da den bl.a. manglende en hel del på det boligsociale område, samt involvering af beboerne.

 

Der blev orienteret om arbejdet i de fire beboergrupper, der blev nedsat i 2006, og som nu har afleveret deres forslag i en hvidbog til Afdelingsbestyrelsen.

 

Der var i efteråret 2006 et møde med LBF, som dog fortsat ikke var tilfreds, da det manglede en beskrivelse af visse sammenhænge mellem årsag, løsning og virkning.

 

Det fremgår ikke af referatet om der blev taget stilling til fremlæggelsen, så det må konkluderes, at orientering blev taget til efterretning.

Juni 2006

Afdelingsbestyrelsen afholder ekstraordinært Afdelingsmøde, hvor der fremlægges oplæg til Helhedsplan med overskriften ”Blåkildegård, fortid og fremtid”.

 

Der stemmes med håndsoprækning på mødet, og afstemningen udviste et stort flertal for, at Afdelingsbestyrelsen skulle arbejde videre med Helhedsplanen på det fremlagte grundlag, samt at det skulle danne grundlag for en endelig ansøgning til LBF om støttemidler.

April 2005

De første optegnelser for behandling af oplæg til Helhedsplan, kan ses i referatet fra et ekstraordinært afdelingsmøde i april 2005.

 

Afdelingsmødet var indkaldt med henblik på at give beboerne en orientering om de forskellige elementer i den foreløbige Helhedsplan.

 

Det fremgår af referatet, at støttetilsagnet fra LBF (Landsbyggefonden) var faldet fra 72 millioner til 55 millioner.